Очакванията за икономически растеж са положителни

06.05.2011 / 15:16

Изпълнението на Бюджет 2010 отговаря на водената политика на стабилност, сочи доклад на Министерството на финансите.

Дефицитът по консолидирания бюджет възлиза на 3.2 процента от БВП в края на 2010г. Подобрение е отчетено както спрямо предходната година, така и в сравнение със заложената цел за 2010 г. от 3.8 на сто от БВП. Регистрираната корекция на бюджетното салдо е свързана с добрата фискална дисциплина в сектора здравеопазване, при бюджетите на общините и по-високите приходи от данъци върху производството и вноса. Според последното изследване на финасовия сектор, тенденцията на спад на лихвените проценти по депозити и кредити ще се запази и през второто тримесечие на 2011 г. Финансовите посредници прогнозират повишение на борсовите индекси до средата на годината. Очакванията за икономическия растеж са положителни. Положителните резултати са показателни за нарастващото доверие на инвеститорите към провежданата благоразумна фискална политика. Износът се е възстановил до предкризисните нива, ценовата и разходната конкурентноспособност също са подобрени, а ускореното намаление на дефицита по текущата сметка свидетелства за успешното приспособяване на икономиката към новата икономическа среда. Индустриалното производство е продължило да се повишава през февруари, с което България се е наредила на 3-о място сред страните от ЕС. Продажбите в промишлеността също са запазили ускорения си годишен темп на нарастване, пише още в доклада.

Регистрираната безработица отчита поредно понижение с оживлението в

сезонно ориентираните дейности и програмите за субсидирана заетост.

Инфлацията остава под влияние на повишаващите се международни цени.

Кредитът към частния сектор е спрял забавянето си, като се е повишил слабо през февруари. Бизнес климатът в търговията на дребно се е повишил с 4.1 пункта, в сравнение с предходния месец, поради по-оптимистични очаквания за бъдещата бизнес ситуация. Мениджърите от частния сектор очакват увеличение на инвестициите от около 0,5%, докато в обществения сектор се предвижда намаление с около 35.3% на годишна база. Хранителните стоки са продължили да поскъпват като отражение на повишаващите се международни цени през последните месеци. Горивата поскъпнаха със 17.6% спрямо година по-рано, водени от конюнктурата на пазара на суров петрол и повишенията в цената му във връзка с политическата нестабилност в страните от Северна Африка и Средния Изток. Вносът отчита растеж от 35.6% или стойност от 1.49 млрд. евро. Износът на услуги се е подобрил с 13.4 млн. евро или 5.2% на годишна база, но вносът е продължил да спада с 11.7% или 26.7 млн. евро, поради ниското потребление.

Брутният външен дълг на страната се е понижил на месечна и годишна база, съответно с 0.8 и 3.3%, до 36 млрд. евро или 93.3% от БВП през февруари. След слабо повишение в края на 2010 г., задлъжнялостта на

банките е спаднала до 6.6 млрд. евро, и представлява 18.3% от БВД.

През последните няколко месеца се наблюдава забавяне в нарастването на срочните депозити, докато бързоликвидните парични агрегати показват известно възстановяване. Кредитът за частния сектор е прекъснал низходящата си тенденция и през февруари ръстът му се е ускорил незначително до 1.7%. Потребителските кредити са забавили темпа си на понижение до 2.2%, а жилищните са запазили положителния си ръст.

В документа се казва, че правителството е предприело решителни мерки за фискална консолидация основно в разходната част на бюджета, за да осигури стабилност на бюджетната позиция. Стабилното ниво на държавния дълг е от първостепенно значение за държавните финанси. Към края на февруари номиналният размер на държавния дълг възлиза на 5 236.5 млн. евро, в това число 1 900.1 млн. евро вътрешен дълг и 3 336.4 млн. евро външен дълг. В номинално изражение дългът отчита намаление приблизително с 23.8 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец.

 
 

Copyright © 2008-2019 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев