АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА НА ПП ГЕРБ

ДА ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗАТА С ОБЩИ УСИЛИЯ

10 май 2009 г.

Във време, когато целият свят е изправен пред предизвикателството на финансовата и икономическа криза, България трябва да има своя отговор, в контекста на всеобщите европейски и световни усилия, как най-бързо и безболезнено да преминем по този труден път. От особена важност е да участваме по-активно в дебатите и във формулирането на европейската позиция по отношение на кризата. Защото съзнаваме, че големите проблеми днес могат да намерят правилното си решение само с общи усилия. Важно да върнем доверието у хората, да откроим ясно новите отговорности в световния финансов ред и да подчертаем, че истинската ценност е трудът, а не стремежът към бързи спекулации и необмислените рискове.

Страната ни вече навлезе в криза на реалната икономика, следствие от световната финансова криза и отчасти поради икономическите политики, водени от правителствата през последните години.

Данните на БНБ за 2009 г. сочат проблеми със следните макроикономически индикатори:
  •  Увеличаваща се безработица
  •  Намаляващ с бързи темпове износ
  •  Намаление на преките чуждестранни инвестиции
  •  Тревожно високо равнище на брутния външен дълг
  •  Значителен спад в промишленото производство
  •  Сериозно забавяне в ръста на кредитиране
  •  Ниска производителност

Всички тези тенденции очертават изключително рисковото състояние на българската икономика и определят като основен приоритет на краткосрочната ни политика противодействието на кризата.

Какво предлагаме ние? Бързи и гъвкави мерки, които ще запазят в същото време стратегическите цели за равитие на икономиката и в дългосрочен план.

Основната насоченост на антикризисните мерки е към:
  •  запазване и създаване на повече работни места
  •  подобряване на достъпа до финансиране
  •  ефективно използване на публичните разходи

1. Редовен обществен диалог по отношение на кризата
Установяване на постоянни срещи между бизнес, правителство и синдикати, на които да бъдат докладвани последните тенденции в развитието на кризата. Провеждане на такива срещи и в страната поне веднъж месечно.
В диалога с правителството да участват не само работодателски асоциации, но и индивидуални работодатели. Антикризисната политика и мерки да се актуализират в съответствие с променящите се условия и нуждите на бизнеса и хората.

2. Незабавна актуализация на държавния бюджет.
Наложително е да се започне процедура по актуализация на държавния бюджет поради спада на икономическата активност, забавянето на БВП и намалелите приходи в бюджета.
Въвеждане на незабавен мораториум върху предизборното пилеене на държавни пари.
Спиране на авансовото изразходване на резерва и замразяване на проектите, за които няма осигурени средства от текущи приходи.

3. Еврофондовете – сигурен ресурс за преодоляване на кризата
Целта ни е да създадем гаранции за повишаване на доверието на ЕС и размразяване на спрените средства по европейските фондове чрез отваряне за сътрудничество с партньорите ни от ЕС и отказ от досегашната отбранителна стратегия на правителството.

В конкретен план ще направим:
  •  преглед на всички нарушения по отделните европейски програми досега и незабавното им предоставяне на прокуратурата
  •  повишаване капацитета на звената за одит и контрол на усвояемостта на еврофондовете
  •  незабавно стартиране на антикризисни мерки по оперативните програми, които до момента не са започнали за 2009 г.
  •  ускоряване на обработката и плащанията по проекти, които до момента не са обработени, по ОП Регионално развитие например, да се ускори обработката за проекти за рехабилитация на общински пътища като по този начин вместо само със средства от държавния бюджет, ще бъде изградена инфраструктура с европейско финансиране за над 100 млн.лв.

4. Селското стопанство – да възродим традициите, да създадем работни места
В условията на световна икономическа криза, българското земеделие разполага с гарантиран ресурс от над 5 млрд. евро до 2013 г., прекрасни природо-климатични условия за производство на разнообразна селскостопанска продукция и многовековни традиции.
Земеделието е и реална алтернатива за пренасочване на заетост от най-засегнатите сектори на българската икономика, като например строителството.
Приоритетните антикризисни мерки, които кореспондират с най-големите проблеми на българските земеделски производители и могат да доведат до възраждане и стабилност на българското селско стопанство са:
  •  Създаване на Гаранционен фонд за подкрепа на земеделски производители по програмата за развитие на селските райони, финансиран съвместно от българска страна и с миноритарно участие на европейска или международна финансова институция, което ще осигури ноу-хау, по-голяма прозрачност и контрол при разпределението на гаранциите пред банките.
  •  Спешно акредитиране на идентификационната система за селскостопански животни и нотификация пред ЕК за възможност за плащане на субсидии на глава животно.
  •  Своевременна нотификация пред ЕК на допълнителни помощи за земеделските производители за периода 2010 – 2013 г.

5. Данъчни стимули – да оставим парите при хората и бизнеса. Облекчаване на данъчните и осигурителни режими с цел увеличаване на разполагаемите доходи и стимулиране на икономическата активност на граждани и бизнес.
  •  Засилване на контрола по събираемостта на публичните приходи и борба с измамите за източване на данъци. Изработване, въвеждане и прилагане на програма за превенция на финансовите и данъчните престъпления. Незабавно търсене на отговорност и предоставяне на прокуратурата на всички доказани нарушители.
  •  Намаляване на осигурителната тежест с до 5%, с цел оставяне на повече разполагаеми средства у бизнеса и работниците. Ефектът от тази мярка е незабавен и стимулира запазването и създаването на работни места.
  •  Облекчаване на режима за ускорено връщане на ДДС - в момента по сделките за инвестиции облекчение за ускорено връщане до 30 дни ползват сделки по инвестиции от минимум 10 млн.лв. и 50 създадени работни места. Ние предлагаме този праг да се намали за инвестиции до 5 млн.лв и 25 създадени работни места, за да могат да се възползват и по-малки фирми от режима на ускорено възстановяване.
  •  Облекчаване на режима за авансови вноски за корпоративен данък:
    - В момента данъчно задължените лица, с някои изключения, правят авансови вноски за данък печалба всеки месец. Ние предлагаме тези вноски да се правят веднъж на 3 месеца от всички, с цел даване възможност за ползване на оборотен капитал за по-дълъг период.
    - Предлагаме освобождаване от авансови вноски да се прилага за данъчно задължени лица с нето приходи до 400 хиляди лева, вместо сегашния таван до 200 хиляди лева.
    - Целта на тези данъчни облекчения е да дадем възможност на бизнесите да поемат глътка въздух във времето на затруднено финансиране, да запазят и разкрият нови работни места като ефектът от мерките може да се почувства веднага.

6. Подобряване на бизнес средата
Подобряването на бизнес средата има не само антикризисен, но и дългосрочен устойчив ефект върху привлекателността на България за инвеститорите.
Конкретните мерки са насочени към: стриктен преглед на съществуващите режими от гледна точка на тяхната законосъобразност и целесъобразност и в следствие на този анализ - намаляване броя на режимите с цел улесняване на бизнеса и ограничаване на възможностите за корупция.
Намаляване на размера на таксите за разрешителни и лицензионни услуги тъй като разходите за тези такси са доста високи като процент от дохода на глава от населението в сравнение с други страни.

7. Насърчаване на инвестициите
С цел подобряване на инвестиционната среда предвиждаме:
  •  Скъсяване на сроковете за разглеждане на исканията за подпомагане на инвеститори чрез изграждане на инфраструктура – сега исканията се раглеждат само два пъти годишно. Предлагаме разглеждането да става на всеки два месеца.
  •  Даване възможност на общините също да подпомагат инвеститори на своя територия чрез изграждане на инфраструктура след публично обсъждане и решение на Общинския съвет.
  •  Увеличаване класовете инвеститори като част от тях се подпомагат и администрират от държавата, а останалите - от общините.

8. Образование, квалификация и социални мерки
В период на криза, данъчните стимули и подобряването на бизнес-средата са необходими, но не са достатъчни, за да минимизират всички негативни ефекти на кризата. Задължително условие за успешна антикризисна програма е тя да е обърната към хората и да инвестира в техния потенциал. Затова ние предлагаме облекчения за бизнеса, който инвестира в образование и преквалификация – създавайки възможността за приспадане от облагаемата печалба разходите на бизнеса за:
  •  финансиране обучението на добрите студенти в специалности, които бизнесът ще определи според нуждите на пазара на труда
  •  разходите за допълнителна квалификация и преквалификация на служители.

Като допълнителна мярка в тази област предлагаме подобряване и ефективно стартиране на съществуващата схема за отпускане на студентски заеми, гарантирани от държавата с цел: ограничаване на безработицата сред младите хора в периода на кризата, подобряване на достъпа им до образование, увеличаване на производителността, насърчаване на сегмента студентско кредитиране.
Социалните мерки, които предвиждаме следват частично от вече предложените мерки, насочени към създаване на работни места. Предвиждаме също така и мерки за регламентиране на почасовата заетост с цел осигуряване гъвкавост на пазара на труда. Важен приоритет е и стартирането на социалните мерки за 2009 г. по ОП Човешки ресурси, насочени към насърчаване на обучения на безработни за стартиране на нов бизнес. Тези мерки трябва да бъдат незабавно отворени, тъй като имат ясно изразен антикризисен ефект и противопоставяне на безработицата. За най-засегнатите предвиждаме увеличаване на подкрепата на държавата за домашен социален патронаж (социални кухни), особено в планинските, малките и отдалечените от областните центрове населени места.

9. Инфраструктурна политика
Инфраструктурата е важно условие не само за по-добра бизнес среда, но и за качеството на живот и сигурността на хората. Инвестициите в този сектор за важни, но още по-важно е как и къде се изразходват.

Ние сме за:
  •  Ограничаване на неефективните държавни разходи в тази област, докато не бъдат прекратени корупционните практики на източване на публични средства от близки до властта фирми.
  •  Подобряването на ефективността ще се реализира чрез създаване на прозрачни критерии за подбор и оценка на проекти, както и на последващ контрол за изпълнението на проектите.
  •  Трябва максимално бързо да стартират мерките по ОП Транспорт, която подкрепя инвестиции в строителство, модернизация и рехабилитация на националната транспортна пътна и железопътната инфраструктура, както и на развитието на комбиниран транспорт.

10. България не е сама
Важно е да използваме пълноценно членството си в европейските и международните финансови институции (ЕИБ, ЕБВР, СБ, МФК, МВФ), за да сме наясно какви са алтернативите за действие в случай на нужда. Необходимо е да изразим ясна позиция и ангажираност във всеобщите усилия за борба с кризата и на европейско, и на световно ниво.
Очакваните резултати от предложената програма са: запазване и създаване на нови работни места, ограничаване на корупционните практики, активизиране на управлението и гражданите, както и по-добър достъп до финансиране чрез използване на еврофондовете, ограничаване на неефективните публични разходи.
В хода на развитието на кризата ще възникват нови идеи и предложения, които ние ще добавяме към този пакет от мерки с цел максимално адекватно отразяване на кризисната динамика.

 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев